Als ouder (of leerling) kunt u ontevreden zijn over bepaalde zaken of gedragingen op school. We gaan ervan uit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u daarom van harte uit bij ontevredenheid, de leerkracht en de schoolleiding aan te spreken.

Als u er met de betrokkenen niet uitkomt of de klacht naar uw mening niet naar behoren is opgelost, maar ook als u niet zelf met de betrokkenen in gesprek durft te gaan, dan kunt u een beroep doen op de ondersteuning van de interne contactperso(o)en op school. Deze interne contactpersoon luistert naar u, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere begeleiding in de klachtprocedure.

De interne contactpersoon heeft een specifieke taak als het gaat om ongewenst gedrag op school (zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, machtsmisbruik, discriminatie, miscommunicatie, agressie en geweld). Hierbij biedt de contactpersoon u begeleiding vanaf het eerste gesprek totdat de klacht is opgelost. De contactpersoon lost jouw klacht niet zelf op, maar zal u ondersteunen bij het vinden van een goede oplossing.

Op de Jozefschool zijn juffrouw Christa Enter en meester Douwe Hoitsma contactpersoon

Met deze personen kunnen de kinderen, collega’s en ouders een afspraak maken. Zij zijn bereikbaar per mail of via het telefoonnummer van school. Zij zullen:

goed naar uw verhaal luisteren...
uw probleem serieus nemen...
niet met andere mensen over uw probleem praten, zonder dat u dit weet...
u helpen met een oplossing...

Christa Enter: c.enter@askoscholen.nl
Douwe Hoitsma: d.hoitsma@askoscholen.nl

De klachtenroute in schema:

stroomdiagram klachtenregeling

De volledige regeling staat hier.  Zie ook het overzicht contactgegevens van de in de regeling genoemde partijen.

Verwerking leerlingengegevens en privacy bij ASKO

Uiteraard willen de scholen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) handelen. Meer informatie over dit onderwerp treft u aan onder de knop privacybeleid.

Als een leerling of diens ouders een klacht hebben over de manier waarop de school omgaat met persoonsgegevens, dan is de Klachtenregeling van de ASKO van toepassing.