Ouderraad Jozefschool

De Jozefschool heeft een ouderraad waar iedere ouder die een kind op school heeft, automatisch lid van is. Ouders van kinderen kunnen zich op school laten vertegenwoordigen door de ouderraad (OR). De leden van die raad worden gekozen op de jaarlijkse vergadering voor alle ouders, die gelijk met de algemene informatieavond in september plaats vindt.

De ouderraad streeft er naar de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen. Eenmaal per maand vergadert de ouderraad met een afvaardiging van het team. Deze vergaderingen zijn, tenzij anders vermeld, openbaar. Op de agenda staan punten als:

  • het bevorderen van kennis en inzicht bij ouders en verzorgers op het schoolse vlak;
  • overleg via de medezeggenschapsraad met het schoolbestuur, andere commissies en instellingen;
  • het beheren van de kas, die wordt gevuld door de jaarlijkse ouderbijdrage, waarmee excursies, culturele evenementen en festiviteiten worden bekostigd;
  • het mede organiseren van schoolactiviteiten zoals de avondvierdaagse, sportactiviteiten (voetbal, etc.), het schoolreisje, kamp, excursies, de schoolkrant, een schoolfeest etc.

​Ouderbijdrage

Naast uw hulp is de OR vrijwel geheel afhanke​lijk van uw vrijwillige bijdrage om de activiteiten en excursies te kunnen organiseren. De ouderbijdrage bedraagt € 35,00 per kind. Het bankrekeningnummer van de Ouderraad Jozefschool Weesp is NL51 INGB 0001 0004 33. Na de jaarvergadering in september ontvangen de ouders van de penningmeester het verzoek om de ouderbijdrage over te maken op de rekening van de OR (in voorkomend geval kan dit ook contant via school).