De visie van de Jozefschool Weesp

Wij hebben als basisschool in Weesp een beeld voor ogen dat geformuleerd wordt in de onderstaande uitgangspunten. Uitgangspunten zijn geformuleerde idealen en al is de haalbaarheid lang niet altijd zeker, het is goed om een aantal uitgangspunten vast te leggen.

De visie van de school wordt opgehangen aan de volgende zes P‟s:
Plezierig, Positief, Persoonlijk, Pragmatisch, Professioneel en Procesgericht.

Plezierig
Dit uitgangspunt wordt bewust als eerste genoemd. Kinderen, maar ook leerkrachten, die zich prettig voelen en plezier kunnen maken leren beter en behalen uiteindelijk betere resultaten. Er heerst een gezellige open sfeer in de school. Wij streven er naar dat de kinderen aan het einde van hun basisschoolloopbaan moeten kunnen terugkijken op een fijne tijd.

Positief
De Jozefschool heeft positieve verwachtingen van de kinderen. Wij willen hen een positiefkritische kijk op maatschappelijke ontwikkelingen bijbrengen, met respect voor andere meningen, godsdiensten en culturen. De positieve inbreng van ouders bepaalt mede het opgewekte gezicht van de school. Van de ouders verwachten wij een actieve rol als gesprekspartner over de opvoeding van hun kind en betrokkenheid bij de ontwikkeling van de school als geheel.

Persoonlijk
Wij willen onze leerlingen niet alleen kennis en vaardigheden bijbrengen, maar ook leren een eigen mening te ontwikkelen vanuit een gevoel van eigenwaarde en zelfrespect. Persoonlijke aandacht voor ieder kind en iedere ouder is uitgangspunt voor al onze medewerkers. Dit alles vanuit een christelijke cultuur in het algemeen en de katholieke traditie van de school in het bijzonder.

Pragmatisch
Er wordt klassikaal gewerkt, met korte instructies, waarna gedifferentieerd in tempo, niveau en interesse een zelfstandige verwerking plaatsvindt. Op deze wijze is binnen de klassenorganisatie voor de leerkracht tijd gecreëerd om kleine groepjes (of individuele) leerlingen apart te instrueren. Deze werkwijze bevordert de effectieve leertijd en het leerrendement als bijkomend, maar belangrijk gevolg. De belangrijkste vaardigheden, die kinderen zich met dit systeem eigen maken, zijn verantwoordelijkheidsgevoel en zelfstandigheid. Verslaglegging en toetsing worden gezien als middel en niet als doel op zich.

Professioneel
De school wordt in meer dan één opzicht beschouwd als een lerende organisatie. Alle medewerkers beschikken over de voor hun taak noodzakelijke competenties en worden bijgeschoold door cursussen, workshops en studiedagen op alle onderwijsgerelateerde gebieden. Op onze school hebben leerkrachten naast hun leerkrachtendiploma ook nog een specialisatie. Alle beleidsterreinen worden tweejaarlijks geëvalueerd en bijgesteld.

Procesgericht
Wij vinden het onderwijskundige en pedagogische proces net zo belangrijk als het eindresultaat. Wij willen dat de school een veilige plek is voor kinderen en leerkrachten; een plek met heldere regels en afspraken, duidelijke verwachtingen en een goede sfeer. In dit proces is een constructieve samenwerking tussen alle betrokkenen van groot belang. Op deze manier is er sprake van optimale prestaties van zowel kinderen, leerkrachten als ouders.