Wat wij belangrijk vinden

De Jozefschool wil optimale ontplooiingskansen bieden aan haar leerlingen waardoor zij actief en creatief zelf naar oplossingen zoeken en waardoor de eerste fundamenten worden gelegd voor de ontwikkeling tot evenwichtige mensen.

Basisschool in Weesp

De Jozefschool is een katholieke school op levensbeschouwelijke grondslag. Centraal in het onderwijs en pedagogisch handelen staat de benadering vanuit een positieve levenshouding, het zoeken naar de open dialoog, het respectvol bejegenen van anderen en andere overtuigingen, het opkomen voor de zwakken, verantwoordelijkheid kunnen en durven nemen, het omgaan met anderen in een sfeer van saamhorigheid, samenwerking, eerlijkheid en vertrouwen.

De missie van de Jozefschool

Op de Jozefschool gaan de kinderen met plezier naar school. In de school staan de kinderen centraal en respecteren elkaar. Waarden en normen spelen hierbij een belangrijke rol. De school biedt de kinderen een uitdagende “veilige” omgeving waarbinnen zij samen kunnen leren, zodat zij uitgroeien tot zelfstandige en sociale persoonlijkheden. Hierbij wordt gestreefd naar een optimale cognitieve ontwikkeling van ieder kind. Samen met kinderen en ouders zorgen wij ervoor dat dit alles in een goede werksfeer gebeurt.

Ons onderwijs is enerzijds gericht op oriëntatie door middel van ervaringen in de werkelijkheid en anderzijds op confrontatie met onderwerpen en problemen waarvoor de belangstelling gewekt kan worden.

Het onderwijs op de Jozefschool is er verder op gericht dat kinderen waardering kunnen opbrengen voor zichzelf en anderen, ongeacht sekse, leeftijd, geloof, ras en levensovertuiging. Verdraagzaamheid is een belangrijk thema binnen de diverse aspecten van ons onderwijs. Binnen onze school is plaats voor iedereen. Sociale aspecten kunnen de doorslag geven bij de keuze voor deelname aan het onderwijs op onze school in plaats van deelname aan het speciaal onderwijs, dat onderwijskundig gezien misschien wel beter toegerust is voor specifieke geestelijke of lichamelijke problemen. Onze mogelijkheden en onmogelijkheden als school spelen hierbij uiteraard een rol.

Adaptief onderwijs

Ons basisonderwijs is adaptief onderwijs. Dit houdt in dat er een goede wisselwerking moet zijn tussen leerkracht en leerling en dat de leerling zich door de werkwijze in de klas voldoende uitgedaagd voelt. Het onderwijs moet tegemoet komen aan de drie basisbehoeften van ieder kind:

  • competentie - ik kan iets
  • autonomie - ik kan het alleen
  • relatie - er is altijd iemand om mij te helpen

Na het onderwijs op onze school moeten onze leerlingen in staat zijn goed deel te kunnen nemen aan die vorm van voortgezet onderwijs die, gelet op hun totale persoonlijkheid, de meeste waarborgen voor een succesvolle voortzetting biedt.

Goede ontwikkeling

In het hele leerproces is het belangrijk dat de goede ontwikkeling in de gaten wordt gehouden. Het peilen van de vorderingen gebeurt door observatie, methodegebonden toetsen en het leerlingvolgsysteem. Mochten de resultaten daar aanleiding toe geven, da​n krijgen de kinderen een aangepast programma dat in de klas wordt uitgevoerd.

Samenwerking school en thuis

Bij het bereiken van onze doelen is een goede samenspraak tussen de school en thuis noodzakelijk. Om die samenspraak te bereiken geven wij ouders inzicht in de leerstof, door onder meer:

  • informatieavonden over leerstoflijnen en didactiek te houden
  • goede incidentele contacten met de ouders te onderhouden
  • de ouders via de nieuwsbrief, de schoolkrant en tussentijds op de hoogte houden van de voortgang en de accenten die wij leggen
  • rapportages 3 x per jaar
  • website