Onze missie en visie (u leest het bij missie en visie) belichten we graag op een professionele wijze vanuit 5 dimensies en 5 daaruit voortvloeiende aanpakken. Het betreft de volgende dimensies: identiteit, maatschappelijk, pedagogisch, onderwijskundig en professioneel. Onze strategie geeft aan hoe we onze missie en visie in aanpak invullen.

Strategie: (hoe doen we dat?)

Om onze doelen te bereiken leven we o.a. het KiCK-idee na. KiCK staat voor Kwaliteit is Consequent Kindgericht. Wij willen in alles wat we doen de leerling consequent centraal stellen en daarvoor consequent aan onze kwaliteit binnen de maatschappelijke-, pedagogische-, onderwijskundige- en professionele context werken.

Voor de maatschappelijke dimensie realiseren wij dat onze leerlingen zich voorbereiden op de toekomst, waarin zij ‘ondernemend en duurzaam’ leren omgaan met vrijheid en verandering, zodat ze klaar zijn voor de uitdagingen in de maatschappij. We maken het veilig, zodat iedere leerling zichzelf mag zijn, moedigen begrip en acceptatie aan en stimuleren respect voor diversiteit. Zo creëren wij bewustwording voor de wereld om hen heen en leren hen om zelfstandig en kritisch te denken.

In onze pedagogische aanpak is er plaats voor plezier en positiviteit, zodat de leerlingen zich op hun gemak voelen en graag naar school gaan. Onze methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling Hart van Onderwijs legt hier de basis voor. Ook het campingmodel speelt hier een belangrijke rol in. Er is ruimte voor onderzoekend-, spelend- en ontdekkend leren. Tevens creëren we een uitdagende leeromgeving, waarbij in taal én taak hoge verwachtingen geuit worden, zodat de leerlingen uitgedaagd worden in hun ontwikkeling en cognitieve leren. In ontwikkel- en reflectiegesprekken geven we graag persoonlijke aandacht aan de leerlingen en de ouders. Wij stimuleren daarom eigenaarschap van de leerlingen in hoge mate.

Onze onderwijskundige aanpak richt zich enerzijds op het geven van effectieve lessen en een beredeneerd aanbod, waarbij evidence based methodieken leidend zijn en anderzijds op het passend maken van het onderwijs aan de individuele behoeften en interesses van de leerlingen. Dit wordt vormgegeven door lesgeven met het EDI-model, de bouwstenen van Wijze Lessen en het ‘handelingsgericht’ én ‘opbrengstgericht werken’ van de professional. Het duurzaam leren van leerlingen zit verankert in de bouwstenen voor effectieve lessen en EDI. De inzet van coöperatieve werkvormen bevordert het samenwerkend leren. We maken gebruik van digitale leermiddelen om het leerproces en de digitale vaardigheden te ondersteunen en leerlingen actief te betrekken bij hun eigen ontwikkeling.

Onze professionele kennis en kunde houden wij op peil door te investeren in het ‘met en van elkaar leren’ en werkvormen als collegiale consultatie en gelegenheid tot intervisie, het formuleren van ambities en doelen met de methodiek van Stichting LeerKRACHT, het persoonlijk leren n.a.v. reflectie en onze gesprekkencyclus. Ook hier staat het KiCK-idee centraal en stellen we onszelf de vraag: wat wordt van onze bekwaamheden en vaardigheden gevraagd om een consequente kindgerichte aanpak uit te kunnen voeren?